برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه ارشد

مقاله دانلود c (1207)

1-1-1-3-قالب خمکاری523-2-3-سیستم تامین فشار533-2-4-سیال هیدرولیکی553-2-5-وسایل اندازهگیری563-3-تعیین خواص مکانیکی ورق564شبیهسازی اجزای محدود594-1-مقدمه604-2-مراحل شبیهسازی604-2-1-ایجاد مدل هندسی (Part)604-2-2-تعیین خصوصیات ورق614-2-3-مونتاژ قطعات624-2-4-مراحل شکلدهی624-2-5-تعیین تماس بین سطوح634-2-6-شرایط مرزی و بارگذاری644-2-7-المان بندی654-2-8-تحلیل فرآیند655نتایج و بحث675-1-مقدمه685-2-بررسی تاثیر تغییرات فشار داخلی لوله685-2-1-بررسی تاثیر ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

دانلود تحقیق c (1206)

فهرست شکلهاعنوانصفحهشکل 1-1- شکل گونه کریستالی ACC کربنات کلسیم ……………………………………………………11شکل 1-2- شکل گونه کریستالی ایکیت کربنات کلسیم …………………………………………………..12شکل 1-3- روابط فازی در سیستم آب – کربنات کلسیم اشباع شده ………………………………12شکل 1-4- نمودار logK نسبت به ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منابع مقاله c (1204)

1-9-3-1- مدل ADIOS……….…………………………………………………………………………41فصل دوم: حرکت تک ذره در پلاسما………………………………………………………………………432-1-تعریف فضای پلاسمایی……………..…………………………………………………………………432-2- رسانایی پلاسما………………………………………………………………………………………..442-3- پلاسمای نامغناطیده…….……………….……………………………………………………………452-4- حرکت تک ذره………….………………………………………………………..…………………452-5- معادلات میدان…………..…………………………………………………………………………….462-6- چرخش…………………………………………………………………………………………………472-7- سوقهای مغناطیسی………………………………………………………………………………………492-8- سوقهای الکتریکی………………………………………………………………………………………512-8-1- سوق E×B……………………………………………………………………………………512-8-2- سوق قطبشی…………………………………………………………………………………………53فصل سوم: بررسی اثرات میدان مغناطیسی خارجی ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

مقاله c (1203)

3-3-4- معادله مسیر حرکت463-4- مدلسازی دستگاه نمک‌زدای الکترواستاتیک تحت تأثیر میدان‌های الکتریکی متناوب افقی و عمودی473-5- خواص فیزیکی آب نمک و نفت خام503-6- روش حل معادله موازنه جمعیت52فصل چهارم: نتایج و تحلیل داده‌ها564-1- نتایج حاصل ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

پایان‌نامه ارشد c (1201)

3-3-2-2. منابع دقیقتر برای تعیین مشخصات امواج منطقه طرح…………………………….40 3-4. انتخاب مدل عددی……………………………………………………………………………………………………………43 3-4-1. معادلات حاکم در مدل کلاسیک MIKE 21 BW……………………………………………….45 3-4-2. معادلات حاکم در مدل پیشرفته MIKE 21 BW………………………………………………..47فصل چهارم: شبیهسازی عددی و ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منابع پایان‌نامه ارشد c (1200)

2-1-2) ماهواره‌های مخابراتی واقع در مدارهای کم ارتفاع (لئو)192-1-3) تاریخچه مخابرات ماهوارهای212-2) روش طراحی آماری مدار کاری ماهواره242-2-1) روند نمای طراحی آماری252-2-2) ارزیابی مدار بر حسب طول عمر262-2-3) تخمین مشخصات مداری272-3) حل مثال نمونه و ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منبع تحقیق c (1199)

2-1-2) ماهواره‌های مخابراتی واقع در مدارهای کم ارتفاع (لئو)192-1-3) تاریخچه مخابرات ماهوارهای212-2) روش طراحی آماری مدار کاری ماهواره242-2-1) روند نمای طراحی آماری252-2-2) ارزیابی مدار بر حسب طول عمر262-2-3) تخمین مشخصات مداری272-3) حل مثال نمونه و ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

مقاله رایگان c (1198)

1-7- نتیجهگیری…………………………………………………………………………………………………………………14فصل دوم: پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………17 2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………17 2-2- تحقیقات پیشین………………………………………………………………………………………………………..17 2-3- هدف از انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………21فصل سوم: تئوری حل جریان و معادلات انتقال حرارت……………………………………….24 3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………24 3-1-1- مدل سازی ریاضی معادلات حرارتی زیستی…………………………………………………..25 3-1-2- مدل کلی ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

b (2563)

دانشکده کشاورزي گروه علوم دامي اثر عصاره برخي از گياهان دارويي مراتع استان اردبيل بر جمعيت ميکروبي شکمبه تحت شرايط آزمايشگاهي اساتيد راهنما: دکتر فرزاد ميرزائي آقچه قشلاق دکتر علي مهدوي اساتيد مشاور: دکتر هرمز ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

b (2562)

دانشکده کشاورزي گروه علوم دامي اثر عصاره برخي از گياهان دارويي مراتع استان اردبيل بر جمعيت ميکروبي شکمبه تحت شرايط آزمايشگاهي اساتيد راهنما: دکتر فرزاد ميرزائي آقچه قشلاق دکتر علي مهدوي اساتيد مشاور: دکتر هرمز ادامه مطلب…